94/06/12 پنج شنبه
میهمان عزیز، خوش آمدید
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
بخش اخبار

امکان پرداخت الکترونیکی امور تغذیه فعال گردید

اساتید، کارکنان و دانشجوی گرامی : برای کلیه پرداخت های اینترنتی خود صرفا از آدرس
EPay.iau-shahrood.ac.ir
استفاده نمایید در غیر اینصورت پرداختهای شما با مشکل مواجه خواهد شد
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شاهرود - سیستم جامع آموزشی 123 : تعداد کاربران آنلاین 1389/06/10 نسخه