اصل خبر
20/03/1399

عدم بازگشايي خوابگاه

با عنايت به بخشنامه معاون محترم علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي و به منظور کنترل کرونا، خوابگاه بازگشايي نمي شود

با عنايت به بخشنامه معاون محترم علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي و به منظور کنترل کرونا، فعلا امکان بازگشايي خوابگاههاي دانشجويي وجود ندارد. لذا دانشگاه فعلا از پذيرش دانشجويان محترم ساکن در خوابگاههاي دانشجويي معذور مي باشد